Podmínky pro poskytování služeb

Podmínky pro poskytování služeb

 

Poskytovatelka:

 

Společnost:                 HATEA s.r.o.

Sídlo:                          K Olšině 333, 530 09 Pardubice

Identifikační číslo:     26009587

Poskytovatelka není plátcem DPH

Spisová značka :         C 19877 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Zastoupená:                Hanou Brychovou – jednatelkou

(dále jen „Poskytovatelka“)

 

Kontaktní údaje Poskytovatelky:

Kontaktní adresa:       Hana Brychová

HATEA s.r.o.

K Olšině 333

Pardubice 530 09

Kontaktní e-mail:       brychova@receptynahubnuti.cz

Kontaktní telefon:      (+420) 777 714 644 – recepce salonu HATEA

 

 1. Úvodní ustanovení
 • Tyto podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro poskytování služeb prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové adrese receptynahubnuti.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Poskytovatelkou. Podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti mezi Vámi a Poskytovatelkou.
 • Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzujete, že akceptujete tyto obchodní podmínky a že jste se s nimi seznámili. Smlouva o poskytování služeb, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, Vám budou zaslány e-mailem. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.
 • Veškeré smluvní vztahy se řídí podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a jste-li spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jednáte-li při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo jste právnickou osobou, neuplatní se na Vás ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 6 – Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

 

 1. Vymezení pojmů
 • Zákazníkem jste Vy jakožto fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu provést prostřednictvím webového rozhraní objednání služeb. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Zákazník, který není spotřebitelem a Zákazník, který spotřebitelem je.
 • Službami poskytovanými Poskytovatelkou se rozumí placené on-line kurzy hubnutí, on-line přednášky a videokurzy, on-line měsíční fitness kurzy, placená kontrola jídelníčku a veškeré další služby dostupné on-line na webovém rozhraní.
 • Poskytovatelka je certifikovanou výživovou poradkyní se specializací na poradenství v oblasti zdravého životního stylu. Výživové poradenství nenahrazuje lékařské služby. Před zahájením intenzivního snižování váhy se poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Při cvičení podle on-line kurzu berte v úvahu svou fyzickou zdatnost a dosavadní zkušenosti. Pocítíte-li v průběhu kurzu jakékoliv zdravotní obtíže, obraťte se bezodkladně na lékaře.

 

 1. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb
 • Webové rozhraní umožňuje registraci. Na základě Vámi provedené registrace můžete přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní můžete provádět objednání služeb (dále jen „uživatelský účet“). Uživatelský účet je chráněn jménem a heslem, které nesdělujte třetím osobám. Poskytovatelka nenese odpovědnost za případné zneužití nebo neoprávněné užití uživatelského účtu třetími osobami. Objednávka služeb je možná i bez registrace.
 • Webové rozhraní obsahuje seznam a popis služeb, včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Cena služby je vždy uvedena jako konečná, včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Prezentované ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Poskytovatelka je oprávněna poskytnout z ceny služeb slevu, a to buď podle vlastního uvážení, nebo podle předem stanovených kritérií.
 • Prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatelky (resp. o návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
 • Pro objednání služby vyplníte objednávkový formulář (nebo uvedete příslušné informace při telefonické nebo emailové komunikaci) na webovém rozhraní. Formulář obsahuje povinné a nepovinné informace, zejména název služby, Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro správné poskytnutí služby.
 • Před zasláním objednávky Vám bude umožněno zkontrolovat a případně opravit údaje, které jste do objednávky vložili. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelkou považovány za správné. O obdržení objednávky Poskytovatelkou budete obratem informováni.
 • Smluvní vztah mezi Vámi a Poskytovatelkou vzniká (tj. smlouva o poskytování služeb je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Poskytovatelkou zasláno na Váš e-mail, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé ceny služeb nebo začátkem čerpání objednané služby, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
 • Používáním webového rozhraní souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte sami.
 • Dosud nepotvrzené objednávky můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelkou jsou závazné.

 

 1. Platební podmínky
 • Platbu lze provést převodem na účet Poskytovatelky číslo 115 – 8176520217/0100.
 • Podrobné pokyny k platbě, včetně variabilního symbolu, Vám sdělí Poskytovatelka po potvrzení objednávky. Neuvede-li Poskytovatelka jinak, je variabilním symbolem Vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR.
 • Bezhotovostní platbu proveďte do sedmi pracovních dnů od potvrzení objednávky. Po tomto termínu je objednávka stornována. Váš závazek uhradit cenu služby je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatelky.

 

 1. Poskytování služeb
 • Odeslání objednávky a přijetí těchto Podmínek považuje Poskytovatelka za výslovný souhlas s  poskytnutím služby před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy, čímž ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 6. Pokud si okamžité poskytnutí služby nepřejete, sdělte to Poskytovatelce v průběhu objednávání nebo nejpozději před začátkem využívání služeb. V takovém případě Vám bude služba poskytnuta až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Služba Vám bude zpravidla poskytnuta neprodleně po připsání ceny služby na účet Poskytovatelky, v případě kurzu s pevně stanovenými daty zahájení potom k nejbližšímu takovému datu, nedohodnete-li se s Poskytovatelkou jinak.
 • Poskytnutím služby podle předchozího odstavce se rozumí zpřístupnění placené části webového rozhraní, on-line přednášek a dalších informací nezbytných k čerpání objednané služby.
 • Služby poskytované on-line jsou k dispozici na místě podle Vaší volby. Zařízení pro správné zobrazení a fungování materiálů tvořících součást služby, zejména videí, a odpovídající rychlost internetového připojení, si zajišťujete sami. Při volbě zařízení berte ohled na to, že některé typy mobilních zařízení nepodporují plné zobrazení všech materiálů.

 

 1. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb
 • Vezměte prosím na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatelka Vám před uzavřením smlouvy sdělila, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od uzavření takové smlouvy. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat na Kontaktní adresu Poskytovatelky nebo na Kontaktní e-mail Poskytovatelky. Při odstoupení od smlouvy se smlouva o poskytování služeb od počátku ruší.
 • Odstoupíte-li od smlouvy, a Poskytovatelka s plněním na základě Vaší výslovné žádosti začala před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradíte Poskytovatelce poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. 
 • Poskytovatelka Vám do 14 dnů od odstoupení vrátí peněžní prostředky, které od Vás na základě smlouvy přijala (případně snížené o částku podle přechozího odstavce), a to (i) stejným způsobem, jakým je od Vás přijal, nebo (ii) způsobem, jaký budete požadovat.

 

 1. Práva z vadného plnění
 • Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
 • Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, můžete uplatnit u Poskytovatelky na její kontaktní adrese, v jakékoliv provozovně Poskytovatelky nebo na adrese sídla. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy od Vás Poskytovatelka obdržela oznámení o reklamaci služby.
 • Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. Později zjištěné vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.
 • Poskytovatelka odpovídá za to, že poskytovaná služba je ve shodě se smlouvou o poskytování služeb. Shodou se smlouvou o poskytování služeb se rozumí zejména to, že služba odpovídá popisu, poskytuje ji osoba v popisu služby uvedená, a že služba je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu.
 • Vezměte prosím na vědomí, že dosažení výsledku při kurzech hubnutí a dalších obdobných kurzech závisí na dalších faktorech, zejména na výživě, fyzické aktivitě, věku, pohlaví a genetických dispozicích. Poskytovatelka z tohoto důvodu nemůže garantovat konkrétní výsledky, zejména rychlost a celkovou výši váhového úbytku. Reklamace z tohoto důvodu nejsou možné.
 • Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Poskytovatelkou nedohodnete jinak.
 • V případě oprávněné reklamace máte zejména nárok na poskytnutí náhradní služby, nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny služby.

 

 1. Ochrana osobních údajů
 • Pokud jste fyzickou osobou, je Vám ochrana osobních údajů poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Přijetím podmínek vyjadřujete souhlas se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvedete v objednávce (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby, kdy písemně vyjádříte nesouhlas s tímto zpracováním.
 • Zpracováním Vašich osobních údajů může Poskytovatelka pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 • Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další zákonná práva k těmto údajům. Poskytovatelka Vás tímto informuje, že Vaše osobní údaje je možno na základě Vaší písemné žádosti odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Poskytovatelka nepředává žádné další osobě. Výjimku představují zaměstnavatelé a spolupracovníci Poskytovatelky a další osoby podílející se na poskytnutí služby v rozsahu nezbytném k poskytnutí služby.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Odesláním objednávky potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že osobní údaje poskytujete dobrovolně.
 • V případě, že se domníváte, že Poskytovatelka nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  • požádat Poskytovatelku nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Poskytovatelka nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav.
 • Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Poskytovatelka povinna Vám tuto informaci předat. Poskytovatelka má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Zasláním objednávky vyjadřujete souhlas se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatelky na Vaši e-mailovou adresu. Dále souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelky. Souhlasy dle obou předcházejících vět můžete kdykoli odvolat.

 

 1. Google Analytics a soubory cookie
 • Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google„). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače umožňujícími analýzu způsobu Vašeho užívání webového rozhraní. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o Vaší aktivitě, určených pro Poskytovatelku a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním Vašich údajů společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

 1. Ochrana autorských práv, výhrady fungování webového rozhraní
 • Obsah webových stránek Poskytovatelky, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatelky a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani umožnit jeho užití žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatelky. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatelka postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
 • Poskytovatelka nezaručuje nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Poskytovatelka neodpovídá za škodu, která Vám případně bude způsobena při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a Vašim datům.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • V otázkách neupravených smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými na webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatelka prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se můžete obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Poskytovatelka není ve vztahu k zákazníkům vázána žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 • Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Smlouva včetně podmínek je uložena a archivována Poskytovatelkou v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí smlouvy a podmínek nejsou tímto jakkoli dotčena).
 • Znění podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 • V případě dotazu k podmínkám a smlouvě Vám Poskytovatelka bezodkladně poskytne veškeré potřebné informace.

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od  1.10.2018

Zatím žádné komentáře, buďte první!

Napsat komentář

Komentáře na webových stránkách odrážejí názory svých autorů a ne nutně názory tohoto webového portálu. Tímto žádáme všechny členy, aby se zdrželi urážek, nadávek a vulgárního projevu. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoli komentář bez předchozího upozornění nebo vysvětlení.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Požadovaná pole jsou označena *

*
*